تبلیغات
پایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها - دو نور مطهر
 
قَالَ سَألْتُ اَبَا الْحَسَن ِالر ِّضَا(ع) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْت ِمُوسَى بْن ِجَعْفَر (ع)، فَقَالَ مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةَ. راوى گوید از امام رضا(ع) درباره حضرت فاطمه معصومه پرسیدم. آن حضرت فرمود:« هركس قبرش را زیارت كند، بهشت بر او واجب مى شود .

اى ازلیت به تربت تو مخمّر
آیت رحمت زجلوه توهویدا
جودت هم بسترا،به فیض مقدس
پرده كشدگركه عصمت توبه اجسام
جلوه توایزدى رامجلى
گویم واجب ترا،نه آنت رتبت
ممكن اندر لباس واجب پیدا
ممكن امّاچه ممكن ،علّت امكان
ممكن امّایگانه واسطه فیض
ممكن امّانمودهستى ازوى
وین نه عجب زآنكه نوراوست ززهرا
نورخدادرسول اكرم پیدا
وز وى تابان شده به حضرت زهرا
این است آن نوركزمشیّت كن ،كرد
این است آن نوركزتجلّى قدرت
شیطان عالم شدى اگركه بدین نور
آبروى ممكنات جمله ازاین نور
جلوه این خودعرض نمودعرض را
عیسى مریم به پیشگاهش دربان
این یك چون دیده بان فراشده بردار
یاكه دوطفلنددرحریم جلالش
این یك انجیل رانمایدازحفظ
گركه نگفتى امام هستم برخلق
فاش بگفتم كه این رسول خداى است
دخترجزفاطمه نیابداین سان
دخترچون این دوازمشیمه قدرت
آن یك امواج علم راشده مبدا
این یك ازخطابش مجلى
این یك برفرق انبیاشده تارك
این یك درعالم جلالت كعبه
لم یلدبسته لب وگرنه بگفتم
این یك كون ومكانش بسنه به مقنع
چادرآن یك حجاب عصمت ایزد
آن یك برملك لایزالى تارك
تابشى ازلطف آن بهشت مخلّد
قطره اى ازجودآن بحارسماوى
آن یك خاك مدینه كرده مزیّن
خاك قم این كرده ازشرافت جنّت
عرصه قم غیرت بهشت برین است
زیبداگرخاك قم به عرش كندفخر
خاكى عجب خاك ،آبروى خلایق
گركه شنیدندى این قصیده«هندى»
آن یك طوطى صفت همى نسرودى
وین یك قمرى نمط هماره نگفتى
  وى ابدیّت به طلعت تومقرّر
رایت قدرت درآستین تومضمر
لطف هم بالشا،به صدرمصدّر
عالم اجسام گردد،عالم دیگر
عصمت توسرمختفى رامظهر
خوانم ممكن ترا،ممكن برتر
واجبى اندر رداى امكان مظهر
واجب،امّاشعاع خالق اكبر
فیض به مهتررسدوزآن پس كهتر
ممكن امّازممكنات فزون تر
نوروى ازحیدراست واوزپیمبر
كردتجلّى زوى به حیدرصفدر
اینك ظاهرز دخت موسى جعفر
عالم،آن كاودرعالم است منّور
دادبه دوشیزگان هستى زیور
ناگفتى،آدم زخاك هست ومن آذر
گرنبدى ،باطل آمدندسراسر
ظلّش بخشود،جوهرّیت جوهر
موسى عمران به باگاهش چاكر
وین یك چون قاپقان معطّى بردر
ازپى تكمیل نفس آمده مضطر
وآن یك تورات رابخواندازبر
موسى جعفر،ولىّ حضرت داور
معجزه اش مى بودهمانادختر
صلب پدرراوهم مشیمه مادر
نامدونایددگرهماره مقدّر
وین یك افواج حلم راشده مصدر
وین یك معدوم ازعقابش مستر
وین یك اندرسراولیارامغفر
وین یك درملك كبریائى مشعر
دخت خداینداین دونورمطهّر
وین یك ملك جهانش بسته به معجر
معجراین یك نقاب عفّت داور
این یك برعرش كبریائى افسر
سایه اى ازقهر این جحیم مقعّر
رشحه اى ازفیض این ذخایراغبر
صفحه قم رانموده این یك انور
آب مدینه نموده آن یك كوثر
بلكه بهشتش یساولى است برابر
شایدگرلوح رابیایدهمسر
ملجأبرمسلم وپناه به كافر
شاعرشیراز و آن ادیب سخنور
اى به جلالت زآفرینش برتر
اى كه جهان ازرخ توگشته منوّر
حضرت امام خمینى (ره)


طبقه بندی: حضرت معصومه سلام الله علیها،  اشعار، 
برچسب ها: حضرت معصومه سلام الله علیها، اشعار،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 شهریور 1391 توسط رحمان نجفی